Dbaj o przyrodę!

Pomóż nam dbać o środowisko i nawiąż z nami współpracę

Spółdzielnia Socjalna „Razem dla Środowiska” została powołana 17.10.2019 roku przez Gminę Ostrowite oraz Gminę Powidz. Głównym celem grupy inicjatywnej, było stworzenie międzygminnego podmiotu, który realizował będzie zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, jednocześnie pozwoli na aktywizację społeczną mieszkańców obu gmin.

Usuwanie odpadów, zbieranie surowców wtórnych, zbieranie odpadów pochodzących z budów i remontów, zbieranie śmieci po pracach ogrodniczych
Prace nad powołaniem Spółdzielni rozpoczęły się w 2018 roku

Podczas licznych spotkań roboczych dokonano wnikliwej analizy ekonomiczno-technicznej całego projektu dokonując oceny posiadanego potencjału zasobowego i kapitałowego oraz oceny wszystkich ryzyk mogących wpłynąć na powodzenie całego przedsięwzięcia.

Jednocześnie rozpoczęto pracę nad pozyskaniem środków pieniężnych, które pozwoliłyby sfinansować całą inwestycję

Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z którym rozpoczęliśmy działania inkubacyjne w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki działaniom inkubacyjnym zostało pozyskane 235.000,00 zł netto oraz wsparcia finansowego oraz 108.000,00 zł wsparcia pomostowego. Ze wsparcia finansowego zostały zakupione niezbędne urządzenie do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

View More
Dbamy o najwyższą jakość oraz terminowość usług, a także o otwartą i przejrzystą komunikację z kontrahentami. 

Pracujemy wydajnie, przestrzegając ustalonych z klientami terminów.

Zajmujemy się zbieraniem odpadów z gospodarstw domowych, surowców wtórnych, śmieci z miejsc publicznych, odpadów remontowych, czy resztek organicznych!
Prowadzimy szereg usług pielęgnacyjnych z zakresu ogrodnictwa. Wykonujemy nasadzenia, utrzymujemy tereny zielone oraz plaże w czystości.
Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia do bezpiecznego oraz profesjonalnego usuwania azbestu. Zajmujemy się również transportem materiałów zawierających azbest.
Pomagamy w codziennych czynnościach porządkowych, zapewniając higienę i czystość wewnątrz i wokół budynku. Biorąc pod uwagę specyfikę każdego obiektu, dostosowujemy nasze usługi do aktualnych potrzeb.
Usługi w zakresie robót ziemnych
Oferujemy szeroki zakres prac związanych z oczyszczaniem terenu i wykopami, aby umożliwić sprawne rozpoczęcie projektu. Nasze usługi w zakresie robót ziemnych obejmują prace drenażowe, układanie krawężników i prace budowlane.
Rekultywacja gleby i wód gruntowych
Skutecznie oczyszczamy opuszczone i zanieczyszczone tereny poprzemysłowe przy użyciu najnowszych technik rekultywacji gleby – od przygotowania terenu po wykopy, obróbkę, zasypywanie, zagęszczanie i rekultywację terenu.
Nasza misja

Nasza misja to  świadczenie usług w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej, służącymi bieżącym i nieprzerwanym zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

"Razem dla Środowiska"
Spółdzielnia Socjalna