Spółdzielnia Socjalna „Razem dla Środowiska” została powołana 17.10.2019 roku przez Gminę Ostrowite oraz Gminę Powidz. Głównym celem grupy inicjatywnej, było stworzenie międzygminnego podmiotu, który realizował będzie zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, jednocześnie pozwoli na aktywizację społeczną mieszkańców obu gmin.

Prace nad powołaniem Spółdzielni rozpoczęły się w 2018 roku. 

Podczas licznych spotkań roboczych dokonano wnikliwej analizy ekonomiczno-technicznej całego projektu dokonując oceny posiadanego potencjału zasobowego i kapitałowego oraz oceny wszystkich ryzyk mogących wpłynąć na powodzenie całego przedsięwzięcia.

Jednocześnie rozpoczęto pracę nad pozyskaniem środków pieniężnych, które pozwoliłyby sfinansować całą inwestycję.

Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z którym rozpoczęliśmy działania inkubacyjne w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki działaniom inkubacyjnym zostało pozyskane 235.000,00 zł netto oraz wsparcia finansowego oraz 108.000,00 zł wsparcia pomostowego. Ze wsparcia finansowego zostały zakupione niezbędne urządzenie do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Nasza misja

Nasza misja to  świadczenie usług w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej, służącymi bieżącym i nieprzerwanym zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

"Razem dla Środowiska"
Spółdzielnia Socjalna